Liedon perusopetus sai kärkihankeavustusta 36000 €

Julkaistu 13.12.2016 klo 15.00

Tutoropettajien koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen saatiin 9600 €

Opetushallituksen kärkihankkeen tavoitteena on lisätä opettajien valmiuksia käyttää monipuolisesti uusia opetusmenetelmiä ja –välineitä sekä laajentaa yhteistyötä opettajien kesken.

Tutoropettajalla tarkoitetaan opettajaa, joka ohjaa muita opettajia uuden opetussuunnitelman käyttöönotossa mm. digitaalisia välineitä hyödyntäen.

Tutoropettajien toimintaan 26500 €

Valtionavustus myönnettiin tutoropettajien toiminnan järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Avustusta voi käyttää tutoropettajan palkka- ja muihin kustannuksiin sinä aikana kun hän toimii tutorina muille opettajille.