Kuntastrategia talousarvion ja pidemmän suunnittelun pohjana

Julkaistu 17.12.2015 klo 6.00

Kuntastrategian valmistelu

Liedossa kuntastrategian 2015 - 2020 - 2025 valmistelu aloitettiin kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Strategiaa työsti valtuuston jäsenistä sekä viranhaltijoista koostuva joukko. Lisäksi mukana oli joukko tavallisia kuntalaisia, paikallisia yrittäjiä ja muita elinkeinoelämän edustajia. Tällä menettelytavalla haluttiin saada mahdollisimman laaja näkemys Liedon tulevaisuuden visioksi. Myöhemmin kuluvan vuoden aikana Liedon kunnanvaltuusto määritti visioon perustuen kolme strategista tavoitetta.

Liedon kunnan strategiset tavoitteet:

 • Liedon kunnassa ovat Suomen tyytyväisimmät asukkaat ja yrittäjät
 • Liedossa on elinvoimaa ja positiivista pöhinää
 • Lieto toimii! Lieto on aktiivinen ja liikkuva

Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta

Uuden kuntalain (410/2015) 37 §:n mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla kuntastrategia. Laissa on määritelty asiat, jotka strategiassa tulee ottaa huomioon.

Laissa on määritelty asiat, jotka strategiassa tulee ottaa huomioon:

 • kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen,
 • palvelujen järjestäminen ja tuottaminen,
 • kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet,
 • omistajapolitiikka,
 • henkilöstöpolitiikka,
 • kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
 • elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.

Kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (Kuntalaki 110 §). Yksinkertaisimmillaan kuntastrategia ymmärretään kunnan toiminnan punaiseksi langaksi tai tieksi kohti haluttua tulevaisuutta.

Talousarvio

Talousarvion tavoitteet tulee johtaa strategiasta ja ne pitää olla mitattavissa. Talousarviossa kerrotaan mitä euroilla tulisi saada aikaan, strategian tulee siis näkyä teoissa ja toiminnassa.

Toimielinten velvollisuutena on raportoida sekä toiminnasta että taloudesta ja näin otettava kantaa tavoitteiden toteutumiseen.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla (Kuntalaki 121:2.2 §).

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta

Kunnanhallituksen tehtävänä on vastata mm. kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta (Kuntalaki 39:1.1 § ). Taloudenhoito edellyttää, että talous on tasapainossa (Kuntalaki 110:3 §).

Kunnanhallitus määrittelemät strategisten tavoitteiden raamit:

 • Lieto kasvaa ja kehittyy; väestönkasvutavoite 1-1,5 % / vuosi
 • Työpaikkojen määrä kunnassa kasvaa
 • Terve, investoinnit mahdollistava talous; vuosikate on yhtä suuri tai suurempi kuin vuotuiset investoinnit
 • Veroprosentti (kunnallisvero ja kiinteistövero) on enintään Turun ydinkaupunkiseudun (Turku, Kaarina, Raisio, Rusko) keskiarvo.

Yhteistyö

Koska rajallisilla resursseilla pitää saada aikaiseksi mahdollisimman vaikuttava lopputulos, on tärkeää puhaltaa yhteen hiileen. Yhteistyö toimialojen välillä näkyy hyvin talousarvion 2016 tavoitteissa, toimialat toimivat yhteisesti sovitun tavoit- teen saavuttamiseksi. Myös yhteistyö esim. seurakunnan ja järjestöjen kanssa on entistä enemmän esillä.

Toimielinten menestystekijät

Strategisten tavoitteiden pohjalta toimielimet valitsivat kriittiset menestystekijät, joissa niiden tulee onnistua.

Esimerkiksi sosiaali- ja terveyslautakunnan kriittiset menestystekijät ovat:

 • Lietolainen lapsiperhe voi hyvin ja hymyilee
 • Liedosta löytyy työtä ja tekemistä
 • Liedossa eletään aktiivista vanhuutta

Mitä euroilla saadaan aikaan?

Vuoden 2016 talousarvion toimintakate (nettomenot) on 89,9 milj. euroa.

Tärkeämpää kuin eurojen seuraaminen on se, mitä euroilla saadaan aikaan. Liedon uusi kuntastrategia luo hyvän pohjan talousarvion toteuttamiselle. Rajalliset resurssit on suunniteltu käytettäväksi järkevästi.