Nuorisotoiminta-avustukset

Avustuslajit ovat paikallisille nuorisoyhdistyksille myönnettävät perus- ja kohdeavustukset sekä nuorten itsensä järjestämään nuorisotoimintaan myönnettävät kohdeavustukset.

Paikallisella nuorisoyhdistyksellä tarkoitetaan Liedon kunnan alueella nuorisotoimintaa harjoittavaa yhdistystä, jonka jäsenistä vähintään kaksi kolmasosaa on alle 29-vuotiaita.

Nuorten itsensä järjestämä toiminta tarkoittaa nuorten vapaita toimintaryhmiä (vähintään 3 henkilöä). Toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään kaksi kolmasosaa olla alle 29-vuotiaita.

Avustusmuodot

Perusavustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä avustuksia, jotka kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vuoden aikana myöntää paikallisten nuorisoyhdistysten sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Perusavustus voidaan myöntää myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ennalta määrittelemään tarkoitukseen.

Kohdeavustuksella tarkoitetaan kertaluonteista avustusta. Tällaisia avustuksia ovat mm. jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen myönnettävä avustus ja uusien työmuotojen kokeiluun myönnettävä avustus. Sen sijaan instrumenttihankintoihin tai muun irtaimen omaisuuden hankintoihin avustusta ei myönnetä. Kohdeavustusta voi hakea yhdistys tai ryhmä, joka ei saa perusavustusta Liedon kunnan muista avustusmäärärahoista.

Yleisten avustusperiaatteiden ja -ohjeiden lisäksi kiinnitetään huomiota yhdistyksen toiminnan merkitykseen nuorisopolitiikan ja -kasvatuksen kannalta.

Hakemuksen tulee olla kahden täysi-ikäisen jäsenen (rekisteröimätön hakija) tai yhdistyksen (rekisteröity) nimikirjoittajien allekirjoittama.

Avustusten maksatus

Perusavustukset maksetaan valitusajan umpeuduttua viimeistään kesä-elokuussa, mikäli päätöksistä ei tehdä oikaisuvaatimuksia.

Kohdeavustus maksetaan tilityksen jälkeen viimeistään avustusvuoden loppuun mennessä.