Vesiensuojelu

Vesiensuojelun yleisenä tavoitteena on saavuttaa pintavesien hyvä tila sekä turvata pohjavesien hyvä laatu. Tavoitteita toteutetaan vähentämällä rehevöitymistä aiheuttavaa kuormitusta ja haitallisten aineiden aiheuttamia riskejä, suojelemalla pohjavesiä ja vesiluonnon monimuotoisuutta sekä kunnostamalla vesiä.

Vaikka pintavesien tilassa on tapahtunut edistystä, niin paljon parantamisen varaa on erityisesti maa- ja metsätalouden ravinnekuormituksen vähentämiseksi ja haja-asutuksen jätevesien puhdistamiseksi. Hajakuormituksen vähentäminen onkin vesiensuojelun tärkein lähivuosien tavoite, etenkin kun jokien talviaikainen virtaama ja sen myötä ravinnehuuhtouma Itämereen on lisääntynyt.

Jätevesijärjestelmän selvittäminen

Liedon ympäristönsuojelu on postittanut toukokuussa 2019 kirjeen kiinteistöille, joilla oleva rakennus sijaitsee pohjavesialueella tai enintään 100 m etäisyydellä vesistöstä. Kirjeen perusteella tulee ympäristönsuojeluviranomaiselle toimittaa selvitys jätevesien nykyisestä käsittelyjärjestelmästä 14.6.2019 mennessä. Selvitys on lakisääteinen ja sellainen tulee olla kaikilla kiinteistöillä, joilla syntyy jätevesiä. Selvitys voidaan tehdä lomakkeelle pdfJätevesijärjestelmän selvityslomake

Kiinteistöllä voi olla selvityspyynnön mukaisia rakennuksia yksi tai useampia, ja niillä voi olla yhteinen tai erilliset käsittelyjärjestelmät. Lomakkeita täytetään tarvittaessa useampia, jotta niistä käy selville, syntyykö rakennuksista jätevesiä ja mikä on niiden nykyinen käsittelymenetelmä.

Lisätietoja selvityslomakkeen täyttämisestä antaa projekti-insinööri Timo Grönroos, p. 040 182 8568, timo.gronroos@lieto.fi. Lisäksi Liedon kunnantalon aulassa pidetään infopäivä keskiviikkona 22.5.2019 klo 14 – 18. Tilaisuuteen voi tulla keskustelemaan jätevesien käsittelyyn ja selvityksen laatimiseen liittyvistä asioista Tilaisuus on avoin kaikille kiinteistöomistajille, ei ainoastaan heille, joille selvityspyyntö on lähetetty.  Paikalla on myös Valonian edustaja, jonka kanssa halutessaan voi sopia maksuttomasta neuvontakäynnistä.

Liedon kunnan karttapalvelun kohdasta ”ympäristö” saa kartalle näkyville pohjavesi- ja ranta-alueet rastittamalla valikosta ”pohjavesialueet” tai ”vesistö 100 m vyöhyke. Osoitteen syöttämällä tai karttaa zoomaamalla näkee, osuuko jokin oman kiinteistön rakennuksista näille alueille.

Haja-asutuksen jätevedet

Ympäristönsuojelulain 155 §:n mukaan viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla syntyvät jätevedet on puhdistettava niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Liedossa on runsaan haja-asutuksen takia huomattava osa kiinteistöistä viemäriverkoston ja keskitetyn jätevesien käsittelyn ulkopuolella.

Valtioneuvosto on  antanut säännöksiä talousjätevesien johtamisesta ja käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisella alueella. Jätevesijärjestelmän rakentamiseen vaadittavasta luvasta saa tietoja rakennusvalvonnasta.

Maatalouden vesiensuojelu

Yhdyskuntien ja teollisuuden jätevedenpuhdistuksen tehostumisen myötä maatalous on suhteellisesti merkittävin vesistöjemme ravinnekuormittaja. Erityisesti peltoviljelyn vesiensuojelun tarve on suuri Lounais-Suomessa. Vuodesta 1995 lähtien maatalouden ympäristötukijärjestelmä on ollut maatalouden vesiensuojelun keskeisin väline. Sillä on ohjattu viljelijöitä käyttämään ympäristön ja vesistöjen kannalta parempia viljelymenetelmiä, kuten lannoituksen vähentäminen, viherkesannointi, suojavyöhykkeet, lannan lannoitekäytön tehostaminen sekä peltojen kuivatusvesien käsittely esimerkiksi kosteikkojen, lasketusaltaiden ja säätösalaojituksen avulla.

Pohjavesi

Pohjavedet ovat hyvin tärkeitä raakaveden lähteitä. Suomen vesilaitosten jakamasta vedestä n. 60 prosenttia on pohjavettä. Parhaiten sitä saadaan sora- ja hiekkamuodostumien pohjavesialueilta. Haja-asutusalueilla pohjavesi on kaivoista ja lähteistä saatavana käyttövetenä hyvin tärkeässä asemassa.

Merkittävyytensä takia pohjavedet ovat Suomen lainsäädännössä hyvin tiukasti suojeltuja ja niiden likaamiskielto on ehdoton. Pohjavesien suojelun tavoitteena on turvata hyvälaatuisen talousveden saanti myös tulevaisuudessa. Luonnontilaiset pohjavedet halutaan säilyttää entisellään ja ihmisen toiminnan vuoksi huonontuneen pohjaveden laatua parannetaan. Niiden suojelu on tärkeää siksikin, että likaantuneen pohjaveden puhdistaminen on erittäin vaikeaa ja kallista.