Osallistuminen

Kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut joiden oloihin kaava vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt (mm. asukas- ja ympäristöyhdistykset, kylätoimikunnat), joiden toimialaa kaavoitus käsittelee.

Osallistumalla kansalaiset saavat mielipiteensä ja näkemyksensä suunnittelijoiden tietoon.

”Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.” - Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 §

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavoituksen alkamisesta on aina tiedotettava (esim. kirje, paikallislehti, kaavoituskatsaus). Samalla kerrotaan myös osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tarkoittaa kaavoittajan laatimaa kirjallista esitystä kaavoitukseen liittyvistä keskeisistä seikoista. Suunnitelma tehdään, kun kaavan laatiminen aloitetaan.

OAS:n tarkoituksena on toimia eräänlaisena kansalaisen osallistumisohjeena. Siitä on tiedotettava riittävän aikaisessa vaiheessa ja osallisille on järjestettävä mahdollisuus mielipiteen ilmaisemiseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan:
- mitä kaavoitus koskee.
- mihin sillä pyritään.
- mitä vaikutuksia kaavalla on.
- ketkä ovat osallisia.
- miten ja milloin voi osallistua.
- miten kaavoituksen kulusta tiedotetaan.
- kuka kaavaa valmistelee ja mistä saa lisää tietoa.

Kaavoitusprosessi ja osallistuminen lyhyesti:

1. Kaavan vireilletulo
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
- Tiedottaminen
- Palautteen antaminen OAS:sta
- Esitys alueelliselle ympäristökeskukselle neuvotteluiden käymisestä OAS:n riittävyydestä

2. Kaavaluonnos
- Nähtävilläolo
- Esittelytilaisuus tarvittaessa
- Kirjeet osallisille
- Suullinen tai kirjallinen mielipide / huomautus

3. Kaavaehdotus
- Nähtävilläolo
- Muistutukset (vastaus pyydettäessä)
- Lausunnot (yhdistykset)

4. Kaavan hyväksyminen
- Ilmoitus sitä pyytäneille
- Valitusoikeus (Hallinto-oikeus)
- Jatkovalitus (Korkein hallinto-oikeus)